***
"എടപ്പാള്‍ ഉപജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2016

Saturday, 26 November 2016

26.11.2016 ന് നടന്ന സ്റ്റേജിതര മത്സരങ്ങളിൽ ഏതാനും ഇനങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്...Friday, 25 November 2016

എടപ്പാൾ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച്28.11.2016 നു നടത്താനിരുന്ന 
എല്ലാ മത്സരങ്ങളും 01.12.2016 ലേക്ക്  മാറ്റി വെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു .